Aby żyć trzeba

zwyciężyć strach

STATUT FUNDACJI „POKONAJ RAKA”

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, nosi nazwę „POKONAJ RAKA”.

2.Fundacja została utożsamiona przez fundatora: Katarzynę Krystynę Gulczyńską w dniu

11 kwietnia 2011 roku aktem notarialnym (repertorium A nr 1147/2011) sporządzonym przez

notariusza Małgorzata Kuźmicka.

3. W dniu 17 maja 2011 roku Aktem Notarialnym Repertorium A NR 1652/2011 sporządzanym

przez notariusza Małgorzata Kuźmicka w Kancelarii Notarialnej w Gdyni, zmieniono §4 wyżej

powołanego Aktu Notarialnego z dnia 11 kwietnia 2011 roku poprzez określenie wyższej kwoty

stanowiącej kapitał założycielski Fundacji, do czego zobowiązany był fundator: Katarzyna

Krystyna Gulczyńska, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII

Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 maja 2011 roku , Sygn. akt

GD VIII Ns Rej KRS 6532/11/700.

4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203

ze zmianami).

§2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe

placówki terenowe, biura i oddziały w Polsce oraz przedstawicielstwa za granicą.

§4

Fundacja może przyznawać tytuł Patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym szczególnie

zasłużonym dla Fundacji.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Podmiot i formy działania Fundacji.

§6

1. Celem Fundacji jest merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób

chorych onkologicznie oraz ich bliskich, jak również świadczenie pomocy prozdrowotnej.

2. Cel Fundacji, o których mowa w punkcie 1, realizowany będzie poprzez:

a) Realizowanie wspólnych spotkań, wypraw, podróży, wszelkich form aktywnego życia,

aby wspólnie pokonywać „bariery” w walce o życie

b) Organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich

c) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie

działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej, akademickiej oraz wśród

osób dorosłych

d) Prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii

przeciwbólowych

e)Działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie

warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży i dorosłych

f) Promocja edukacji i integracja środowiska psychoedukacyjnego

g) Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze

charytatywnym
h) Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych i sesji terapeutycznych

i) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych

przy użyciu środków masowego przekazu oraz wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej

j) Upowszechnienie idei wolontariatu, w tym przyznawania tytułu i nagrody „Wolontariusza

Roku”

k) Organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób z chorobą

nowotworową i ich bliskich oraz dla wolontariuszy

l) Współpraca ze służbą zdrowia, z organami administracji państwowej i samorządowej, a

także z organizacjami społecznymi w budowaniu postaw prawidłowego procesu integracji

osób z chorobą nowotworową ze społeczeństwem

m) Prowadzenie działalności wydawniczej

n) Dofinansowywanie staży, fundowanie stypendiów

3. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie

osiągania celów i realizacji działań, wskazanych w § 6 ust. 1 i ust. 2.

4. Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji może określić regulamin uchwalony przez

Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.

5. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy

społecznej, świadczonej w formie wolontariatu.

§ 7

1. Fundacja prowadzi działalność obligatoryjną: działalność statutową, która może być prowadzona

jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku

publicznego.

2. Fundacja prowadzi działalność statutową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

prawa.

3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest:

a) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD- 58.12.Z)

b) Działalność związana z projekcją filmów (PKD- 59.14.Z)

c) Działalność portali internetowych (PKD- 63.12.Z)

d)Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD- 79.90.C)

e)Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 88.99.Z)

f) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD- 93.19.Z)

g) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD- 93.29.Z).

4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest:

a) Działalność związana z projekcją filmów (PKD- 59.14.Z)

b)Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD- 79.90.C)

c) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD- 93.19.Z)

d) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD- 93.29.Z).

5.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu

działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność fakultatywną: działalność gospodarczą.

2.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa.

3.Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego

prowadzonej przez Fundację i jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a)Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych

(PKD 94.99.Z)

b) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD-46.19.Z)

c) Pozostała działalność w zakresie opieki gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD-86.90.Z)

d) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B)

e) Działalność organizatorów turystyki (PKD-79.12.Z)

f) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(PKD-63.11.Z)

g) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (PKD-82.30.Z)

h) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD-73.20.Z)

i) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszu emerytalnego (PKD-64.99.Z)

j) Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.19.Z)

k)Sprzedaż detaliczna prowadzona poza przez domy sprzedaży wysyłkowej lubi internet

(PKD 47.91.Z)

l)Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

(PKD 47.99.Z)

m)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD-68.20.Z)

n) Pozostała działalność wydawnicza (PKD-58.19.Z).

5. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na nieodpłatną działalność pożytku

publicznego Fundacji.

Majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie

fundacyjnym w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1.000 zł (słownie: jeden

tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą. Majątek Fundacji stanowi kapitał

założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji;

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) odsetek z lokat bankowych;

e) nieruchomości i praw majątkowych;

f) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;

g) prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 11

1.Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach,

akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu

obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa

składa Zarząd Fundacji.

4.Z darowizn, spadków, zapisów Fundacja może tworzyć specjalne fundusze na określony

cel, wskazany przez darczyńców, nazwane imieniem osób przekazujących środki pieniężne

z ww. tytułów.

5.Decyzję w sprawie utworzenia szczególnych funduszy celowych, określenia sposobu

dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach praz wysokości kwot

przekazywanych przez fundusze podejmuje Fundator po konsultacji z Radą Fundacji.

§ 12

1. Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być użyte wyłącznie na realizowanie celów

statutowych Fundacji.

2. Zabronione jest:

a)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku

do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator,

członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników

Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie

organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest uchwalony przez Zarząd Fundacji plan

dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego.

Organy Fundacji

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji;

b) Rada Fundacji;

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków: Prezesa i Wiceprezesów.

2. Zarząd powoływany jest i odwoływany przez Radę Fundacji. Zarząd pełni funkcje do chwili

objęcia ich przez nowy Zarząd.

3. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, odwołania

przez Radę Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji kieruje się działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania

Fundacji, a w szczególności:

a)Uchwalanie i wykonywanie zaopiniowanych przez Radę Fundacji programów działania

oraz planów finansowych Fundacji;

b) Uchwalanie regulaminów;

c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d) Sprawowanie sprawozdań z działalności Fundacji;

e) Troska o należyty dobór pracowników i innych osób przy pomocy których Fundacja realizuje

zwoje cele;

f) Decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek, biur, przedstawicielstw oraz oddziałów.

3. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne

sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego

członków.

§ 18

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniodawczo-doradczym Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) członków. Członków Rady Fundacji

powołuje i odwołuje Fundator.

2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

3.Członkami Rady Fundacji kogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność

do czynności prawnych lub przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację

organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.

4. Członkowie Rady:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą

otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określona w art.

8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami

prawnymi.

6. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku:

a) Złożenia rezygnacji;

b)Wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób

pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku

do Członka tejże Rady.

§20

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego 3.

oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz

oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

4.Fundator, przedstawiciele Fundatora oraz członkowie Zarządu mogą być obecni

na posiedzeniach Rady.

§21

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;

2. Konsultowanie i opiniowanie programów działania Fundacji i rocznych planów finansowych

Fundacji;

3. Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;

4. Podejmowanie decyzji o współpracy z osobami, przy pomocy których Fundacja realizuje swoje

cele;

5. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi stosownych umów;

6. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom

Zarządu absolutorium.

7. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora;

8. Proponowanie zmian Statutu.

Sposób reprezentacji

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§ 23

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.

2. Propozycja zmiany statutu może zostać ogłoszona przez Fundatora, Radę Fundacji.

3. Zmiana statutu może dotyczyć celu Fundacji, jaki i sposobów jego realizacji.

Likwidacja Fundacji

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 25

1. Likwidatora wyznacza Fundator.

2. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji,

w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację

działalności.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji, likwidator przeznacza na cele statutowe

innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie chyba,

że Fundator postanowi inaczej.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

Fundator

Image

Fundacja Pokonaj Raka!

ul. Legionów 107 "D" / 15
81-472 Gdynia

KRS: 0000 387 370
Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją hisorię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie

Jesteśmy członkiem

Image